GDPR

Společnost Maximo EU s.r.o., se sídlem Davídkova 683/56, Praha 8, Libeň, PSČ: 182 00, IČ:26354756, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. č. 187438 (dále také jako „Maximo EU s.r.o.“ a / nebo „Správce“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů. Za účelem doložení souladu zpracování osobních údajů s Nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95 / 46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů), dále také jako „Nařízení o ochraně osobních údajů“) jako Správce vede dokumentaci, která je na vyžádání k nahlédnutí v obou provozovnách. Kontakt na správce: zdrave@fitsviki.cz

Na webových stránkách nepoužíváme žádné nástroje ke sběru osobních informací.